ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಮರುಪಾವತಿ ನೀತಿ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣೆ

- ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ 100% ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ

- ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟುಗಳು

- ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚಿತ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ (ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಪೆನ್ನುಗಳು)

- ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದೆ